Normen en waarden

Mooi en beschaafd verplegen

Mooi en beschaafd verplegen, het zijn de kleine dingen die het doen.

Efficiëntie, rendement en doelmatigheid zijn tegenwoordig sleutelwoorden in onze maatschappij. Alles moet snel, snel, snel. Ook in de gezondheidszorg.
De cliënt moet zich daarbij vaak voegen aan de organisatie van deze gezondheidszorg.

Ook verpleegkundigen en verzorgenden laten zich hier vaak meevoeren door de organisatie waarbinnen zij werken. Dit gaat niet zelden ten koste van de idealen die men had op het moment dat men voor een beroep in de gezondheidszorg koos.

In een maatschappij waar zakelijkheid steeds verder toeneemt, dreigt men het gevoel voor detail kwijt te raken. Ook de meeste verpleegkundeboeken reppen zelden nog over details die wel belangrijk kunnen zijn voor de beroepsuitoefening.

Met deze webpagina hoop ik een bijdrage te leveren aan een mooi en beschaafd verplegen met oog voor de ogenschijnlijk kleine dingen die voor de cliënt echter van groot belang kunnen zijn.

Aanvullingen en opmerkingen zijn van harte welkom.

Topics:

Normen en waarden
Communicatie
Praktische tips
Speciaal voor de nacht
Algemene opmerkingen
Uitspraken voor de praktijk

Normen en waarden

 • Elk individu is uniek en gelijkwaardig.
 • Elk individu heeft recht op een volwaardige plaats in de samenleving.
 • Elk individu heeft recht op het maken van keuzes en inrichten van eigen leven.
 • Betrek de cliënt zo veel als mogelijk bij alles wat hem of haar aangaat.
 • Doe wat je belooft
 • Zeg wat je doet en doe wat je zegt.
 • Wees discreet (gordijnen zijn geen muren)
 • Praat niet over en bespreek de cliënt niet op de gang of met open deuren: anderen luisteren mee.
 • Respecteer elke cliënt en diens normen, waarden en levensovertuiging.
 • Heb ook respect voor het lichaam van de cliënt.
 • Doe gordijnen dicht tijdens verzorging van de cliënt.
 • Benader / behandel de cliënt zoals je zelf graag behandeld wil worden, zo mogelijk nog iets beter.
 • Vraag je bij behandeling / verpleging van de cliënt steeds af: hoe zou ik handelen of reageren als een dierbare de plaats van de cliënt zou innemen?
 • Praat niet over het hoofd van de cliënt met anderen.
 • Stel je de eerste keer aan de cliënt voor.
 • Begroet de cliënt bij je binnenkomst, ook als deze niet reageert.
 • Spreek de cliënt aan naar diens voorkeur (wel of niet tutoyeren)
 • Bied de cliënt zoveel als mogelijk keuzemogelijkheden en bied daarbij zo nodig ondersteuning.
 • Geef ondersteuning aan zelfontplooiing.
 • Bied indien van toepassing ondersteuning bij het aangaan en behouden van relaties.
 • Speel in op de mogelijkheden van het individu.
 • Sluit dossiers / rapportage na gebruik en voorkom inzage door niet bevoegden.
 • Zorg dat je bekend bent met de wetgeving met betrekking tot privacy en houd je daaraan.

Terug

Communicatie

 • Geef de cliënt zo nodig de mogelijkheid iets met je te mogen uitpraten.
 • De cliënt heeft recht op zijn of haar mondigheid.
 • Stimuleer de cliënt zijn of haar zorg, twijfels of angst te laten uitspreken.
 • Hoor de cliënt niet alleen aan, maar luister ook daadwerkelijk naar de cliënt.
 • Geef geen antwoorden op vragen waarop je het antwoord niet weet.
 • Vraag door bij de cliënt als je aan diens antwoord twijfelt of als iets je niet duidelijk is.
 • Let op de toon en het moment waarop je iets zegt.
 • Soms helpt het om tot tien te tellen.
 • Een troostend woord of gebaar kan veel goed doen.
 • Gewoon een praatje maken kunnen sommige cliënten erg waarderen wanneer daar tijd voor is.
 • Gebruik bij cliënt geen Latijnse woorden als je de betekenis ervan niet kan uitleggen
 • Ga er niet van uit dat wat jij kunt, de patiënt dat ook moet kunnen.
 • Communiceer niet over cliënten via ‘social media’.
 • Beroepsmatige communicatie via internet geschiedt, met in inachtname van de richtlijnen van de organisatie waarbinnen men werkt en inachtname van de privacywetgeving en alleen via beveiligde internetverbindingen.

Terug

Praktische tips

 • Let op de kleine dingen.
 • Zet het bedkastje, het eten en drinken binnen handbereik van mensen die hiervoor zelf niet kunnen zorgen.
 • Laat bij voorkeur het infuus aanleggen of het bloed prikken aan de arm die de cliënt het minst gebruikt (hou dus zo mogelijk rekening met rechts- of linkshandigheid)
 • Als de cliënt niet eet of drinkt ga dan de oorzaak daarvan na (staat eten/drinken binnen handbereik, is er sprake van misselijkheid of slikklachten, heeft de cliënt het kunstgebit in)
 • Sommige mensen kunnen moeilijk urineren of defaeceren met anderen erbij; houdt daar rekening mee.
 • Zet een rolstoel op de rem als je de cliënt laat instappen.
 • Plaats hulpmiddelen binnen handbereik van de cliënt (papegaai, urinaal, rollator)
 • Rijd de cliënt tijdens vervoer op brancard of bed met het gezicht in de rijrichting.
 • Vertel de cliënt hoe een bed, het licht, het alarm enz. werkt.
 • Stel de cliënt op de hoogte van de afdelingsregels (bezoektijden, eten bestellen enz.)
 • Stimuleer de cliënt tot zelfredzaamheid.
 • Help de cliënt waar nodig.
 • Rapporteer alleen feiten en geen eigen interpretatie.
 • Een kussen opschudden doet soms veel goed ook als dit niet in een protocol staat.
 • Help de cliënt met praktische uitvoerbare tips.
 • Bloedprikken kan voor patiënten belastend zijn. Tracht te bewerkstelligen dat bloedprikken tot een minimum wordt beperkt onder andere door vooruit te denken en dit bespreekbaar te maken met de arts(-en)

Terug

Speciaal voor de nacht

 • Schijn niet met zaklantaarns in het gezicht.
 • Bewaar de rust tijdens de nacht; niet met deuren slaan; zachtjes met collega’s communiceren; zachtjes in de (spoel-)keuken.
 • Bedenk dat het schuiven met stoelen hinderlijk doorklinkt naar een benedenverdieping.

Algemene opmerkingen

 • Schrap in overleg met de teamleden onnodige regels of stel deze zo nodig ter discussie binnen je organisatie.
 • Hanteer hierbij de Elvosico-regels: EL = Elimineren, VO = Volgorde veranderen, SI = Simplificeren, CO = Combineren
 • Lever een bijdrage aan een goede teamsfeer, dit komt niet alleen jou maar ook de cliënt ten goede.
 • Als jij het warm hebt kan de cliënt het koud hebben omdat deze stil zit / ligt of nerveus is.
 • Besef dat de cliënt zich vaak in een kwetsbare positie bevindt.
 • Wat voor jou vanzelfsprekend is hoeft voor de cliënt niet zo te zijn.
 • Bepaalde apparatuur kan voor jou heel vertrouwd zijn, maar is vanuit de cliënt gezien niet zo vanzelfsprekend.
 • Zorg dat je goede verpleegkundige beroepshouding hebt.
 • Geen collega is hetzelfde, dat geldt ook voor patiënten.

Terug

Uitspraken voor de praktijk

 • Gissen is missen, meten is weten
 • De klant is koning; dan mag je verwachten dat deze zich daar ook naar gedraagt.
 • Spreek de cliënt aan op onaanvaardbaar gedrag.
 • Tijd is een gegeven, geen norm.

Denk bij ontslag van patiënt / cliënt aan:

 • Brief huisarts.
 • Medicijnen.
 • Recept voor medicijnen.
 • Instructies voor cliënt en / of andere hulpverleners
 • Overdracht wijkverpleging / thuiszorg.
 • Overige bescheiden.

Opmerking

Voor cliënt kan men ook patiënt lezen.
Het mooie vak van verpleegkundige, en later het leiding geven, heb ik mogen leren bij goede werkgevers

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 09-07-2023