Afkortingen

Oude en Nieuwe Afkortingen in de zorgsector

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W IJ Z

A

AAW Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
AC Activiteitencentrum.
ADL Algemene Dagelijks Levensverrichtingen
ADL Algemene Dagelijkse Levensbehoefte.
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur
AMW Algemeen Maatschappelijk Werk
Arbo Arbeidsomstandigheden
AWB Algemene Wet Bestuursrecht
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is een volksverzekering.
AWOZ Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheid- en Opleidingsfonds Ziekenhuiswezen.

B

BGD Bedrijfsgeneeskundige Dienst
BIG Wet op de Beroepen in de Gezondheidszorg.
BJ Bureau Jeugdzorg
BOG BeleidsOntwikkeling Gedragsproblematieken.
BOPZ Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen.
BSO Buitenschoolse Opvang.
BW Begeleid Wonen
BZW Begeleid Zelfstandig Wonen.

C

Cad Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs
CAK-BZ Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten
CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBG College ter beoordeling van geneesmiddelen
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CCR Centrale Cliëntenraad
CEP Consensusprotocol Ernstig Probleemgedrag.
CIS Cliënten Informatie Systeem.
CMT Centraal Medisch Tuchtcollege.
COD Centraal Ondersteunende Diensten
CPA Centrale post ambulancevervoer
CPB Centraal Plan Bureau
CTG College Tarieven Gezondheidszorg
CVZ College voor Ziekenhuisvoorzieningen
CWZ Centrale Wachtlijst Zwakzinnigenzorg

D

DBC Dagbestedingcentrum
DBC Diagnose behandelingscombinatie
DC Dienstencentrum
DIA Dienst informatisering automatisering
DLO Divisie Locatie Overleg
DVO Dagverblijf voor ouderen

E

EAD Economische administratieve dienst
ECD Electronisch Cliënt Dossier
EHRM Europese Hof voor Rechten van de Mens
EMD Elektronisch medisch dossier
EMG Ernstig en of Meervoudig Gehandicapten
EPD Elektronisch patiëntendossier
EVRM Europese Verdrag voor Rechten van de Mens

F

FOBO Fouten Ongevallen en Bijna Ongevallen
FTE Full Time Equivalent
FvO Federatie van Ouderverenigingen
FWG Functiewaardering Gezondheidszorg

G

GAK Gemeenschappelijk Administratiekantoor
GBA Gemeentelijke basisadministratie
GEZ Geïntegreerde Eerstelijns Zorg
GGD Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
GJVW Gespecialiseerd Jeugd- en Volwassenwerk
GSD Gemeentelijke Sociale Dienst
GVO Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding
GVT GVT betekent gezinsvervangend tehuis.
GZ Gehandicaptenzorg

H

HACCP Hazard Analyses Critical Control Points.
HDL Huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen
HIS Huisarts informatie systeem
HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HRM Human Resource Management

I

IBZW Intensief Begeleid Zelfstandig Wonen
ICF lnternationale Classificatie over menselijk Functioneren
ICIDH International Classification of Functioning and Disability
IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg
ISO International Standard for Organisations
IZW Informatiecentrum Zorg en Welzijn

J

JGZ Jeugdgezondheidszorg
JJI Jeugd justitiële inrichting

K

KDV Kinderdagverblijf
KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie
KRV&V Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden
KSWV Kleinschalige woonvoorzieningen
KZ Kwaliteitswet Zorginstellingen. (per 1-1-2016 vervallen)

L

LG Lichamelijk Gehandicapten
LCIG Landelijk Centrum Indicatiestelling Gehandicaptenzorg
LCR Locatie Clientenraad
LFB Levensfasebudget
LHV Landelijke Huisartsen Vereniging
LISV Landelijk Instituut voor Sociale Verzekeringen
LOC Landelijke Organisatie Cliëntenraden
LRZ Landelijke Registratie Zorg- en Dienstverlening
LSP Landelijk Schakelpunt
LVG Licht Verstandelijk Gehandicapten

M

M&M Middelen en Maatregelen.
MAZ Melding aanvang zorg
MCG Meervoudig Complex Gehandicapten
MD Maatschappelijke dienstverlening
MDT Multidisciplinair diagnostisch team
MEZ Melding einde zorg
MFC Multifunctioneel Centrum
MLK Moelijk Lerende Kinderen
MT Medisch Tuchtcollege
MT Management Team

N

NAH Niet aangeboren Hersenletsel
NANDA North American Nursing Diagnosis Association
NAW Naam – Adres – Woonplaats
NCVG Nederlandse Centrale Vereniging voor Gebrekkigenzorg
NGBZ Vereniging voor deskundigheidsbevordering in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap
NIAZ Nederlands Instituur voor Accreditatie Ziekenhuizen
NIC Nursing Intervention Classification
NIZW Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (nu Vilans)
NOC Nursing Outcomes Classification
NP/CF Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie
NVA Nederlandse Vereniging voor Autisme
NVZD Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren
NZA Nederlandse Zorgautoriteit

O

OC&W Onderwijs cultuur en wetenschap, ministerie van
ODC Orthopedagogisch Dagcentrum
OR Ondernemingsraad
ORT Onregelmatigheidstoeslag.
OVA Overheidsbijdrage aan de Arbeidskosten

P

PAAZ Psychiatrische Afdeling van een Algemeen of Academisch Ziekenhuis
PB Persoonlijk begeleider
PB Praktijk begeleider
PGB Persoonsgebonden Budget.
PI Pedologisch Instituut
PI Prestatie indicator
PIO Provinciaal intramuraal Overleg
PNIL Personeel niet in loondienst
POZ Provinciaal Overleg Zwakzinnigenzorg
PPG Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding.
PROZA Provinciaal Overleg Zorgaanbieders
PSH Psychosociale Hulpverlening.
PT Praktische Thuishulp
PZ Psychiatrisch Ziekenhuis

R

R&V Recreatie & Vorming
RAP Regelingen, Afspraken en Procedures
REC Regionaal Expertisecentrum
RfvO Regionaal federatie (samenwerkingsverband) van Ouderverenigingen
RIAGG Regionale Instelling Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
RIE Risico inventarisatie en evaluatie
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
ROC Regionaal opleidingscentrum
ROZ Regionaal Orgaan Zwakzinnigenzorg
RvB Raad van Bestuur
RvT Raad van Toezicht
RVZ Raad voor de Volksgezondheid & Zorg

S

SBC Stichting Beheer cliëntengelden
SEH Spoedeisende hulp
SER Sociaal Economische Raad
SGLVB Sterk gedragsgestoorde Licht Verstandelijk Beperkt
SGLVG Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt
SIP Standaard Indicatie Protocol
SO Speciaal Onderwijs
SPD Sociaal Pedagogische Dienst
SPV Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
SPZ Sociaal Pedagogische Zorg
SVB Sociale Verzekeringsbank
SW Sociale Werkvoorziening

T

U

UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
UZI Unieke Zorgverleners Identificatie
UZOVI Unieke Zorgverzekeraars Identificatie
Uzk Uitzendkracht

V

V&V Verpleging en verzorging
V&VN Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
VB Verstandelijk Beperkten
VG Verstandelijk Gehandicapten
VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
VOG Vereniging van Ondernemingen in de gepremieerde en gesubsidieerde sector
VOV Verpleegkundige Opvoedkundige en Verzorgende functies
VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs
VTO Vroegtijdige onderkenning van Ontwikkelingsstoornissen
VTV Vrije Tijd en Vorming
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ministerie van
VZVZ Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie

W

WA Wettelijke Aansprakelijkheid
WAO Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WBO Wet op het bevolkingsonderzoek (vroeger Wet op de bejaardenoorden die is opgeheven)
WBP Wet Bescherming Persoonsgegevens
WG Wet op de Geneeskunde (vervangen door wet BIG)
WGA Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten
WGBO Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (per 1-1-2020 vervallen)
WIJ Wet Investeren In Jongeren
WIZ Waarborgfonds voor de Zorg
Wkkgz Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
WKCZ Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (per 1-1-2016 vervallen)
WLZ Wet Langdurige Zorg
WMCZ Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen
WMG Wet Marktordening Gezondheidszorg
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOD Wet op de Orgaandonatie
Wozoco Woonzorgcomplex
Wozozo Woonzorgzone
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
WTZi Wet Toelating Zorginstellingen
WVG Wet Voorzieningen Gehandicapten (opgegaan in WMO)
Wvggz Wet verplichte ggz
Wvz Woonvoorziening
WW Werkeloosheidswet
WWG Wet Werken en Bijstand
Wzd Wet Zorg en Dwang
WZC Woonzorgcentrum
WZV Wet Ziekenhuisvoorzieningen (vervangen door WTZi)

X

Y

Z

ZEVG Zeer ernstig verstandelijk gehandicapt
ZG Zintuiglijk Gehandicapten
ZIN Zorg in natura
ZIS Ziekenhuis informatiesysteem
ZiZo Zichtbare zorg
ZN Zorgverzekeraars Nederland
ZVW Zorgverzekeringswet
ZZP Zorgzwaartepakket
ZZP Zelfstandigen Zonder Personeel