Afkortingen Zorgsector

Afkortingen in de zorgsector

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

A

AAW Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
AB Activiteiten Begeleiding
AC Activiteitencentrum.
ACP Advance Care Planning
ADL Algemene Dagelijks Levensverrichtingen
ADL Algemene Dagelijkse Levensbehoefte.
AGB Algemeen Gegevens Beheer
AGZ Algemene Gezondheidszorg
AIV Advies, instructie en voorlichting
AMK Advies- en meldpunt Kindermishandeling
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur
AMW Algemeen Maatschappelijk Werk
AO Ambulante Ondersteuning
AP Autoriteit Persoonsgegevens
Arbo Arbeidsomstandigheden
ASS Autisme Spectrum Stoornis
AVG Arts voor Verstandelijk Gehandicapten
AWB Algemene Wet Bestuursrecht
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWOZ Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheid- en Opleidingsfonds Ziekenhuiswezen.

B Naar boven

BBL Beroeps Begeleidende Leerweg
BGD Bedrijfsgeneeskundige Dienst
BGZ Belevingsgerichte zorg
BHV Bedrijfshulpverlening
BIG Beroepen in de Gezondheidszorg (Wet op de)
BJ Bureau Jeugdzorg
BOG BeleidsOntwikkeling Gedragsproblematieken.
BOL Beroeps Opleidende Leerweg
BOPZ Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet)
BSN Burgerservicenummer
BSO Buitenschoolse Opvang.
BTN Branchebelang Thuiszorg Nederland
BW Begeleid Wonen
BZA Besluit Zorgaanspraken AWBZ
Bzv Besluit zorgverzekering
BZW Begeleid Zelfstandig Wonen.

C Naar boven

CA Cliëntenadministratie
Cad Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs
CAK-BZ Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten
CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBG College ter beoordeling van geneesmiddelen
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CCE Centrum voor Consultatie en Expertise
CCR Centrale Cliëntenraad
CEP Consensusprotocol Ernstig Probleemgedrag.
CIBG Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg
CIS Cliënten Informatie Systeem.
CIT Crisis Interventie Team
CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg
CMP Crisismeldpunt
CMT Centraal Medisch Tuchtcollege.
COD Centraal Ondersteunende Diensten
COR Centrale Ondernemingsraad
COV Controle op verzekeringsrecht
CPA Centrale Post Ambulancevervoer
CPB Centraal Plan Bureau
CSO Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties
CTG College Tarieven Gezondheidszorg
CTO Cliënt tevredenheidsonderzoek
CVZ College voor Ziekenhuisvoorzieningen
CWZ Centrale Wachtlijst Zwakzinnigenzorg
CZB Centrum Zorg en Bouw

D Naar boven

DAC Dagactiviteitencentrum
DB Dagbesteding
DBC Dagbestedingscentrum
DBC Diagnose Behandelingscombinatie
DC Dienstencentrum
DIA Dienst Informatisering Automatisering
DLO Divisie Locatie Overleg
DTV Deeltijdverblijf
DVO Dagverblijf voor Ouderen

E Naar boven

EAD Economische Administratieve Dienst
ECD Elektronisch Cliënt Dossier
EHRM Europese Hof voor Rechten van de Mens
EKT Extra Kosten Thuis
ELV Eerstelijns Verblijf
EMB Ernstig Meervoudige Beperking
EMD Elektronisch Medisch Dossier
EMG Ernstig Meervoudig Gehandicapten
EMZ Extramurale Zorg
EPA Ernstige Psychiatrische Aandoeningen
EPD Elektronisch Patiëntendossier
EVC Erkenning Verworven Competenties
EVRM Europese Verdrag voor Rechten van de Mens
EVS Elektronisch Voorschrijf Systeem
EVV Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige

F Naar boven

FOBO Fouten Ongevallen en Bijna Ongevallen
FTE Full Time Equivalent
FTO Farmacotherapeutisch overleg
FvO Federatie van Ouderverenigingen
FVP Familievertrouwenspersoon
FWG Functiewaardering Gezondheidszorg

G Naar boven

GAAZ Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis
GAK Gemeenschappelijk Administratiekantoor
GBA Gemeentelijke Basisadministratie
GBM Gedragsbeïnvloedende Maatregel
GEZ Geïntegreerde Eerstelijns Zorg
GGD Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
GHZ Gehandicaptenzorg
GI Gecertificeerde Instellingen
GJVW Gespecialiseerd Jeugd- en Volwassenwerk
GPH Generieke Productcode Hulpmiddelen
GRZ Geriatrische Revalidatiezorg
GSD Gemeentelijke Sociale Dienst
GV Geestelijke Verzorging
GVO Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding
GVT GVT Gezinsvervangend Tehuis.
GZ Gehandicaptenzorg

H Naar boven

HA Huisarts
HACCP Hazard Analyses Critical Control Points.
HAP Huisartsenpost
HBH Hulp bij het Huishouden
HDL Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen
HIS Huisarts Informatie Systeem
HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HRM Human Resource Management

I Naar boven

IBS Inbewaringstelling
IBZW Intensief Begeleid Zelfstandig Wonen
ICF lnternationale Classificatie over menselijk Functioneren
ICIDH International Classification of Functioning and Disability
IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg
IKG Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
IKZ Intensieve Kindzorg
ISO International Standard for Organisations
ITB Individuele Traject Begeleiding
IZBO Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen
IZO Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning
IZW Informatiecentrum Zorg en Welzijn

J Naar boven

JGZ Jeugdgezondheidszorg
JJI Jeugd Justitiële Inrichting
JLVG Jeugdige Licht Verstandelijk Gehandicapt
JMZ Jonge Mantelzorger
JW Jeugdwet

K Naar boven

KDV Kinderdagverblijf
KDV Kortdurend Verblijf
KNMG Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie
KOPP Kinderen van ouders met psychische problemen
KOV Kinderen van ouders met een verslaving
KRV&V Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden
KSWV Kleinschalige Woonvoorzieningen
KTG Korte termijngeheugen
KZ Kwaliteitswet Zorginstellingen. (per 1-1-2016 vervallen)

L Naar boven

LG Lichamelijk Gehandicapten
LCIG Landelijk Centrum Indicatiestelling Gehandicaptenzorg
LCR Locatie Cliëntenraad
LESA Landelijk Eerstelijns Samenwerkingsafspraak
LFB Levensfasebudget
LG Lichamelijk Gehandicapt
LGF Leerlinggebonden Financiering
LHV Landelijke Huisartsen Vereniging
LISV Landelijk Instituut voor Sociale Verzekeringen
LMZ Landelijk Meldpunt Zorg
LOC Landelijke Organisatie Cliëntenraden
LRZ Landelijke Registratie Zorg- en Dienstverlening
LSP Landelijk Schakelpunt
LSR Landelijk Steunpunt Medezeggenschap
LVB Licht Verstandelijk Beperkt
LVG Licht Verstandelijk Gehandicapt

M Naar boven

M&M Middelen en Maatregelen.
MAZ Melding Aanvang Zorg
MCG Meervoudig Complex Gehandicapten
MD Maatschappelijke Dienstverlening
MDO Multidisciplinair Overleg
MDT Multidisciplinair Diagnostisch Team
MEZ Melding Einde Zorg
MFC Multifunctioneel Centrum
MLK Moeilijk Lerende Kinderen
MIC Meldpunt Incidenten en Calamiteiten
MIC Melding Incidenten Cliënten
MIM Melding Incidenten Medewerkers
MIP Meldpunt Incidenten Patiëntenzorg
MO Maatschappelijke Opvang
MPT Modulair Pakket Thuis
MSVT Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie
MT Medisch Tuchtcollege
MT Management Team
MUT Mutatie
MVG Moeilijk Verstaanbaar Gedrag
MW Maatschappelijk Werk

N Naar boven

NAH Niet Aangeboren Hersenletsel
NANDA North American Nursing Diagnosis Association
NAW Naam – Adres – Woonplaats
NCVG Nederlandse Centrale Vereniging voor Gebrekkigenzorg
NGBZ Nederlands Genootschap Bestudering Zwakzinnigheid
NIAZ Nederlands Instituur voor Accreditatie Ziekenhuizen
NIC Nursing Intervention Classification
NIZW Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (nu Vilans)
NOC Nursing Outcomes Classification
NP/CF Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie
NVA Nederlandse Vereniging voor Autisme
NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
NVZD Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren
NZA Nederlandse Zorgautoriteit

O Naar boven

OB Ondersteunende Begeleiding
OC&W Onderwijs Cultuur en Wetenschap (ministerie)
ODC Orthopedagogisch Dagcentrum
OKZ Ouder Kind Zorg
OR Ondernemingsraad
ORT Onregelmatigheidstoeslag
OVA Overheidsbijdrage aan de Arbeidskosten

P Naar boven

P&C Planning & Control
P&O Personeel & Organisatie
PAAZ Psychiatrische Afdeling van een Algemeen of Academisch Ziekenhuis
PAR Professionele Advies Raad
PB Persoonlijk Begeleider
PB Praktijk Begeleider
PFN Patienten Federatie Nederland
PG Psycho Geriatrie
PGB Persoonsgebonden Budget
PI Pedologisch Instituut
PI Prestatie Indicator
PIO Provinciaal intramuraal Overleg
PNIL Personeel Niet In Loondienst
POGG Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg
POH Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg
POS Praktijk Ondersteuner Somatiek
POZ Provinciaal Overleg Zwakzinnigenzorg
PPG Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding
PROZA Provinciaal Overleg Zorgaanbieders
PSH Psychosociale Hulpverlening
PT Praktische Thuishulp
PTZ Palliatieve Terminale Zorg
PV Persoonlijke Verzorging
PVB Persoonsvolgend Budget
PZ Psychiatrisch Ziekenhuis

R Naar boven

R&V Recreatie & Vorming
RAP Regelingen, Afspraken en Procedures
REC Regionaal Expertisecentrum
RfvO Regionaal federatie van Ouderverenigingen
RIAGG Regionale Instelling Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
RIE Risico Inventarisatie en Evaluatie
RIBW Regionale Instelling voor Begeleid Wonen
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
ROC Regionaal Opleidingscentrum
ROZ Regionaal Orgaan Zwakzinnigenzorg
RvB Raad van Bestuur
RVE Resultaat Verantwoordelijke Eenheid
RvT Raad van Toezicht
RVZ Raad voor de Volksgezondheid & Zorg

S Naar boven

SBC Stichting Beheer Cliëntengelden
SEH Spoedeisende hulp
SER Sociaal Economische Raad
SGLVB Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Beperkt
SGLVG Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt
SIP Standaard Indicatie Protocol
SDM Shared Decision Making (gezamenlijke besluitvorming)
SO Speciaal Onderwijs
SOG Specialist Ouderengeneeskunde
SOKG Stichting Ondersteuning Klachtopvang Gezondheidszorg
SPD Sociaal Pedagogische Dienst
SPV Sociaal psychiatrisch Verpleegkundige
SPZ Sociaal Pedagogische Zorg
STP Scholings- en Trainingsprogramma
SVB Sociale Verzekeringsbank
SW Sociale Werkvoorziening

T Naar boven

TOG Tariefinformatiesysteem Organen Gezondheidszorg
TSZ Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten

U Naar boven

UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
UZI Unieke Zorgverleners Identificatie
UZOVI Unieke Zorgverzekeraars Identificatie
Uzk Uitzendkracht

V Naar boven

V&V Verpleging & verzorging
V&VN Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
VAR Verpleegkundige Advies Raad
VB Verstandelijk Beperkten
VBM Vrijheidsbeperkende Maatregelen
Vecozo Veilige Communicatie in de Zorg
VETC Voorlichting in Eigen Taal en Cultuur
VG Verstandelijk Gehandicapt(-en)
VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
VIM Veilig Incidenten Melden
VMS Veiligheidsmanagementsysteem
VOG Vereniging van Ondernemingen in de Gepremieerde en gesubsidieerde sector
VOG Verklaring Omtrent Gedrag
VOTS Voorlopige Ondertoezichtstelling
VOV Verpleegkundige Opvoedkundige en Verzorgende functies
VP Verpleging
VPT Volledig Pakket Thuis
VPTZ Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
VS Verpleegkundig Specialist
VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs
VTO Vroegtijdige onderkenning van Ontwikkelingsstoornissen
VTT Verpleegkundig Technisch Team
VTV Vrije Tijd en Vorming
VVT Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministerie)
VZVZ Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie

W Naar boven

WA Wettelijke Aansprakelijkheid
WAO Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WBO Wet op het Bevolkingsonderzoek (vroeger Wet op de bejaardenoorden die is opgeheven)
WBP Wet Bescherming Persoonsgegevens
WG Wet op de Geneeskunde (vervangen door wet BIG)
WFZ Waarborgfonds voor de Zorgsector
WGA Werkhervatting Gegedeeltelijk Arbeidsongeschikten
WGBO Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (per 1-1-2020 vervallen)
WIJ Wet Investeren In Jongeren
Wkkgz Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
WKCZ Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (per 1-1-2016 vervallen)
WLZ Wet Langdurige Zorg
WMCZ Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen
WMG Wet Marktordening Gezondheidszorg
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOD Wet Op de Orgaandonatie
WOR Wet Op de Ondernemingsraden
WOZO Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen
Wozoco Woonzorgcomplex
Wozozo Woonzorgzone
WSNP Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
WTCG Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
WTG Wet Tarieven Gezondheidszorg
WTZi Wet Toelating Zorginstellingen
WV Wijkverpleging
WVG Wet Voorzieningen Gehandicapten (opgegaan in WMO)
Wvggz Wet verplichte ggz
Wvp Wijkverpleegkundige
Wvz Woonvoorziening
WW Werkeloosheidswet
WWG Wet Werken en Bijstand
Wzd Wet Zorg en Dwang
WZC Woon-,zorgcentrum
WZV Wet Ziekenhuisvoorzieningen (vervangen door WTZi)
WZW Woon-zorg-welzijn

X

Y

Z Naar boven

ZBC Zelfstandig Behandelcentrum
ZEVB Zeer Ernstig Verstandelijke Beperking
ZEVG Zeer Ernstig Verstandelijk Gehandicapt
ZG Zintuiglijk Gehandicapt
ZIN Zorg In Natura
ZINL Zorginstituut Nederland
ZIS Ziekenhuis Informatiesysteem
ZiZo Zichtbare Zorg
ZLO Zorgleefovereenkomst
ZLP Zorgleefplan
ZN Zorgverzekeraars Nederland
ZonMW Zorg Onderzoek Nederland / maatschappelijk welzijn
ZOZ Zelfstandige Ondernemer in de Zorg
ZVW Zorgverzekeringswet
ZZP Zorgzwaartepakket
ZZP Zelfstandigen Zonder Personeel

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 25-07-2023