Wetten

Zorggerelateerde wetten

Kwaliteit
Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG)
Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (
WMCZ)

Patiëntenrechten
Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz)
Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)
Wet Zorg en Dwang ((WZD)

Structuur en financiering van de zorg
Zorgverzekeringswet
Wet Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wet langdurige zorg
Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
Participatiewet
Jeugdwet
Wet Marktordening Gezondheidszorg (
WMG)
Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi)
Wet op bijzondere medische verrichtingen
Regeling aanwijzing bijzondere medische verrichtingen
Wet gebruik burgerservicenummer