Dickshomepage

Verpleging - Verzorging


 
 
Welkom op mijn website.          Voor suggesties of opmerkingen graag even op reactie klikken.
 
   
 
 
 

Oude en Nieuwe Afkortingen in de zorgsector

 
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W IJ Z
       
 
A

AAW


Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
AC Activiteitencentrum.
ADL Algemene Dagelijks Levensverrichtingen
ADL Algemene Dagelijkse Levensbehoefte.
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur
AMW Algemeen Maatschappelijk Werk
Arbo Arbeidsomstandigheden
AWB Algemene Wet Bestuursrecht
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is een volksverzekering.
AWOZ Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheid- en Opleidingsfonds Ziekenhuiswezen.B


BGD Bedrijfsgeneeskundige Dienst
BIG Wet op de Beroepen in de Gezondheidszorg.
BJ Bureau Jeugdzorg
BOG BeleidsOntwikkeling Gedragsproblematieken.
BOPZ Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen.
BSO Buitenschoolse Opvang.
BW Begeleid Wonen
BZW Begeleid Zelfstandig Wonen.

CCad
Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs
CAK-BZ Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten
CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBG College ter beoordeling van geneesmiddelen
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CCR Centrale CliŽntenraad
CEP Consensusprotocol Ernstig Probleemgedrag.
CIS CliŽnten Informatie Systeem.
CMT Centraal Medisch Tuchtcollege.
COD Centraal Ondersteunende Diensten
CPA Centrale post ambulancevervoer
CPB Centraal Plan Bureau
CTG College Tarieven Gezondheidszorg
CVZ College voor Ziekenhuisvoorzieningen
CWZ

Naar boven
Centrale Wachtlijst Zwakzinnigenzorg
DDBC Dagbestedingcentrum
DBC Diagnose behandelingscombinatie
DC Dienstencentrum
DIA Dienst informatisering automatisering
DLO Divisie Locatie Overleg
DVO

Naar boven
Dagverblijf voor ouderen
E


EAD Economische administratieve dienst
ECD Electronisch CliŽnt Dossier
EHRM Europese Hof voor Rechten van de Mens
EMD Elektronisch medisch dossier
EMG Ernstig en of Meervoudig Gehandicapten
EPD Elektronisch patiŽntendossier
EVRM

Naar boven
Europese Verdrag voor Rechten van de Mens

FFOBO Fouten Ongevallen en Bijna Ongevallen
FTE Full Time Equivalent
FvO Federatie van Ouderverenigingen
FWG

Naar boven
Functiewaardering Gezondheidszorg
GGAK Gemeenschappelijk Administratiekantoor
GBA Gemeentelijke basisadministratie
GEZ GeÔntegreerde Eerstelijns Zorg
GGD Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
GJVW Gespecialiseerd Jeugd- en Volwassenwerk
GSD Gemeentelijke Sociale Dienst
GVO
Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding
GVT GVT betekent gezinsvervangend tehuis.
GZ

Naar boven
Gehandicaptenzorg

HHACCP

Hazard Analyses Critical Control Points.
HDL Huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen
HIS Huisarts informatie systeem
HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HRM

Naar boven
Human Resource Management

IIBZW Intensief Begeleid Zelfstandig Wonen
ICF
ICIDH:
lnternationale Classificatie over menselijk Functioneren
International Classification of Functioning and Disability
IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg
ISO
International Standard for Organisations
IZW

Naar boven
Informatiecentrum Zorg en Welzijn

JJGZ Jeugdgezondheidszorg
JJI

Naar boven
Jeugd justitiŽle inrichting

KKDV Kinderdagverblijf
KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie
KRV&V Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden
KSWV
Kleinschalige woonvoorzieningen
KZ

Naar boven
Kwaliteitswet Zorginstellingen. (per 1-1-2016 vervallen)

LLG Lichamelijk Gehandicapten
LCIG Landelijk Centrum Indicatiestelling Gehandicaptenzorg
LCR Locatie Clientenraad
LFB Levensfasebudget
LHV Landelijke Huisartsen Vereniging
LISV Landelijk Instituut voor Sociale Verzekeringen
LOC
Landelijke Organisatie CliŽntenraden
LRZ Landelijke Registratie Zorg- en Dienstverlening
LSP Landelijk Schakelpunt
LVG

Naar boven
Licht Verstandelijk Gehandicapten

MM&M Middelen en Maatregelen.
MAZ Melding aanvang zorg
MCG Meervoudig Complex Gehandicapten
MD Maatschappelijke dienstverlening
MDT Multidisciplinair diagnostisch team
MEZ Melding einde zorg
MFC Multifunctioneel Centrum
MLK Moelijk Lerende Kinderen
MT Medisch Tuchtcollege
MT

Naar boven
Management Team

NNAH
NANDA
Niet aangeboren Hersenletsel
North American Nursing Diagnosis Association
NAW Naam - Adres - Woonplaats
NCVG Nederlandse Centrale Vereniging voor Gebrekkigenzorg
NGBZ Vereniging voor deskundigheidsbevordering in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap
NIAZ
NIC:
Nederlands Instituur voor Accreditatie Ziekenhuizen
Nursing Intervention Classification
NIZW
NOC
Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (nu Vilans)
Nursing Outcomes Classification
NP/CF Nederlandse PatiŽnten/Consumenten Federatie
NVA Nederlandse Vereniging voor Autisme
NVZD Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren
NZA

Naar boven

Nederlandse Zorgauthoriteit

OOC&W Onderwijs cultuur en wetenschap, ministerie van
ODC Orthopedagogisch Dagcentrum
OR Ondernemingsraad
ORT Onregelmatigheidstoeslag.
OVA

Naar boven
Overheidsbijdrage aan de Arbeidskosten

PPAAZ Psychiatrische Afdeling van een Algemeen of Academisch Ziekenhuis
PB Persoonlijk begeleider
PB Praktijk begeleider
PGB Persoonsgebonden Budget.
PI Pedologisch Instituut
PI Prestatie indicator
PIO Provinciaal intramuraal Overleg
PNIL Personeel niet in loondienst
POZ Provinciaal Overleg Zwakzinnigenzorg
PPG Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding.
PROZA Provinciaal Overleg Zorgaanbieders
PSH Psychosociale Hulpverlening.
PT Praktische Thuishulp
PZ

Naar boven
Psychiatrisch Ziekenhuis

QRR&V
Recreatie & Vorming
RAP Regelingen, Afspraken en Procedures
REC Regionaal Expertisecentrum
RfvO Regionaal federatie (samenwerkingsverband) van Ouderverenigingen
RIAGG Regionale Instelling Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
RIE Risico inventarisatie en evaluatie
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en MilieuhygiŽne
ROC Regionaal opleidings centrum
ROZ Regionaal Orgaan Zwakzinnigenzorg
RvB Raad van Bestuur
RvT Raad van Toezicht
RVZ

Naar boven
Raad voor de Volksgezondheid & Zorg
   
SSBC Stichting Beheer cliŽntengelden
SEH Spoedeisende hulp
SER Sociaal Economische Raad
SGLVB Sterk gedragsgestoorde Licht Verstandelijk Beperkt
SGLVG Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt
SIP Standaard Indicatie Protocol
SO Speciaal Onderwijs
SPD Sociaal Pedagogische Dienst
SPV Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
SPZ Sociaal Pedagogische Zorg
SVB Sociale Verzekeringsbank
SW

Naar boven

Sociale Werkvoorziening
TU


UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
UZI Unieke Zorgverleners Identificatie
UZOVI
Unieke Zorgverzekeraars Identificatie
Uzk

Naar boven

Uitzendkracht

VV&V Verpleging en verzorging
V&VN Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
VB Verstandelijk Beperkten
VG Verstandelijk Gehandicapten
VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
VOG Vereniging van Ondernemingen in de gepremieerde en gesubsidieerde sector
VOV Verpleegkundige Opvoedkundige en Verzorgende functies
VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs
VTO Vroegtijdige onderkenning van Ontwikkelingsstoornissen
VTV Vrije Tijd en Vorming
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ministerie van
VZVZ

Naar boven

Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie

WWA Wettelijke Aansprakelijkheid
WAO Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WBO Wet op de bejaardenoorden (opgeheven)
WBP Wet Bescherming Persoonsgegevens
WG Wet op de Geneeskunde (vervangen door BIG)
WGA Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten
WGBO Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
WIJ Wet Investeren In Jogeren
WIZ
Wkkgz
Waarborgfonds voor de Zorg
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
WKCZ
WLZ
Wet Klachtrecht Clienten Zorgsector (per 1-1-2016 vervallen)
Wet Langdurige Zorg
WMCZ Wet Medezeggenschap Clienten Zorginstellingen
WMG Wet Marktordening Gezondheidszorg
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOD Wet op de Orgaandonatie
Wozoco Woonzorgcomplex
Wozozo Woonzorgzone
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
WTZi Wet Toelating Zorginstellingen
WVG Wet Voorzieningen Gehandicapten (opgegaan in WMO)
Wvz Woonvoorziening
WW Werkeloosheidswet
WWG Wet Werken en Bijstand
WZC

Woonzorgcentrum
WZV

Naar boven
Wet Ziekenhuisvoorzieningen (vervangen door WTZi)

XYZ
ZEVG
Zeer ernstig verstandelijk gehandicapt
ZG
Zintuiglijk Gehandicapten
ZIN Zorg in natura
ZIS Ziekenhuis informatiesysteem
ZiZo Zichtbare zorg
ZN Zorgverzekeraars Nederland
ZVW Zorgverzekeringswet
ZZP Zorgzwaartepakket
ZZP"

Naar boven
Zelfstandigen Zonder Personeele
 
             

Google Custom Search


Copyright 2002 - 2018 © Dick Slagter All rights reserved.

Laatst bijgewerkt: 06 januari 20118">